சஷ்டி விரதம் – விரதகாரர் பெறும் பேறு

கந்தனுக்கு கந்த விரதமாகிய கந்தஷஷ்டி விரதமனுஷ்டிப்போர்; பெறும் பேற்றை “ஏழையர்,வதுவை வேண்டினேற்ற கன்னி யரைச் சேர்வர் வாழு” நன் மகவு வேண்டின் மக்களைப்பெறுவரென்றும், பாழிவாய் மணிச்செஞ் சூட்டுப் பறலை யனந்தன் றாங்கு மாழி சூழுலகமெல்லாம் வேண்டினு மடைவர் மாதோ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here