காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் மஹாலட்சுமியை ச வித்மஹே: விஷ்ணு பத்ன்யை தீமஹி

தந்நோ லட்சுமி: ப்ரயோதயாத்

ஓம் மஹா தேவ்யை ச வித்மஹே: ப்ரம்ம பத்ன்யை தீமஹி

தந்நோ வாணி ப்ரயோதயாத்.

ஓம் வாகீச்வராய வித்மஹே

ஹயக்ரீவாய தீமஹி

தந்நோ ஹம்ஸ ப்ரசோதயாத்

ஓம் தாசரதாய விதமஹே

சீதா வல்லபாய தீமஹி

தந்நோ ராமஹ ப்ரசோதயாத்

ஓம் ஜனக நந்தின்யை ச வித்மஹே

பூமிஜாயை ச தீமஹி

தன்னோ சீதா ப்ரசோதயாத்

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here