இந்தியாவின் அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணி தொடங்கிய நாள் : நவ.26 1949

இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணி 26 நவம்பர் 1949 ஆம் நாள்   முதல் இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய மன்றத்தால் தொடங்கப்பட்டது. முழுமையடைந்த அரசியலமைப்பு 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here