‘மியான்மருக்காக முடிந்தவரை பேசுங்கள்’

  -உலகளாவிய ஆதரவை நாடிய     மியான்மர் அழகி

அழகிப்போட்டியில் கலதுகொண்டாலும் அது நாட்டுக்குப்பெருமை சேர்ப்பதாகவே இருக்க வேண்டும்.
நாட்டை பிரதிபலித்துதான் போட்டியின் சிறப்பும் கலாச்சாரமும் பண்பாடும் அமையும் என்பதற்கு மியான்மர் அழகி ஓர் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்குகிறார்.
அவரின் அழகை வாத்தைகள் காட்டுகின்றன. வேண்டுகோள்களிலிருந்து உள்ளம் பளிச்சிடுவதையும் உணரமுடியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here