கிளந்தானில் 4 ஆறுகள் அபாய அளவை எஞ்சியுள்ளது

 கிளந்தானில் உள்ள நான்கு ஆறுகள், கம்போங் துவாலாங்கில் உள்ள சுங்கை லெபிர், கோல க்ராய் மற்றும் கம்போங் ஜம்புவில் உள்ள சுங்கை கோலோக், தும்பாட்  36.78 மீட்டர் (மீ) மற்றும் 3.83 மீ உயரத்தில் அபாய அளவைப் பதிவு செய்துள்ளன. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திணைக்களத்தின் (டிஐடி) படி, மற்ற இரண்டு ஆறுகள் ரந்தாவ் பஞ்சாங்கில் உள்ள சுங்கை கோலோக், 10.33மீ பாசீர் மாஸ் மற்றும் கம்போங் ஜெனோப்பில் உள்ள சுங்கை கோலோக், 24.17மீ மற்றும் தானா மேரா.

இதற்கிடையில், இரண்டு நதி கண்காணிப்பு நிலையங்கள் எச்சரிக்கை நிலை அளவீடுகளைக் காட்டின, அதாவது கோல க்ராயில் உள்ள சுங்கை கிளந்தன் (23.98 மீ) மற்றும் குவாலா பாலா, ஜெலியில் உள்ள ஜெரிம்போங் பாலத்தில் உள்ள சுங்கை பெர்காவ் (55.19 மீ).

ஆயர் லானாஸில் உள்ள சுங்கை லானாஸ், ஜெலி (28.64 மீ),  சுங்கை கிளந்தான், கோட்டா பாரு (3.26 மீ) மற்றும் ஜெட்டி கஸ்டமில் உள்ள சுங்கை கிளந்தான், கோத்தா பாரு (3.37 மீ) ஆகிய மூன்று ஆறுகள் எச்சரிக்கை மட்டத்தில் அளவீடுகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here