கடலில் மிதந்து வந்த மஞ்சள் மூட்டைகள்

– சுங்கத்துறை கைப்பற்றி விசாரணை