பாகிஸ்தான் குடியரசான நாள்: மார்ச் 23- 1956

பாகிஸ்தான் 1956- ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 23-ஆம் தேதி குடியரசு நாடானது. உலகின் முதன்முதலாக இஸ்லாமிய குடியரசானது பாகிஸ்தான் ஆகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here