தனா மேரா கிளையில் 1 கோவிட் -19 வழக்கை வங்கி முமாலத் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது

 

ஒரு பங்கு

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, (ஒரு வேளை), ஒரு வேளை,

ஒரு முறை,

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை, 14,

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை.

692, 693, 694,

ஒரு வேளை -19 ுகள் த்து ுகள் அதிகரி அதிகரி அதிகரி

எந்த வகையிலும் இல்லை. ஒரு வேளை.

ஒரு முறை, ஒரு வேளை, இல்லை, இல்லை. ஒரு வேளை.

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, ஒரு வேளை,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Www.muamalat.com.my