ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே.. பெண்ணின் பெ௫மைக்கு எதிரான புரிதல்..

ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே.. பெண்ணின் பெ௫மைக்கு எதிரான புரிதலில்  உண்மையின் பக்கம் என்ன?

ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே! இந்த பழமொழியை நிறைய முறை நாம் கேள்விபட்டி௫ப்பதுண்டு. ஆனால், அழிவதும் பெண்ணாலே என்ற வார்த்தை பல இடங்களில் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 

உண்மை விளக்கம் அறியாமல் சிலர் தவறான பொருள் கூறுகின்றனர்.

உண்மை விளக்கம் என்ன?

ஆவதும் பெண்ணாலே என்றால் நல்லன எல்லாம் ஆவது பெண்ணாலே என்றும், அழிவதும் பெண்ணாலே என்றால் தீயவை எல்லாம் அழிவதும் பெண்ணாலே என்றே அர்த்தமாகும்.

எனவே, ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே என்ற பொது அர்த்தம் தவறானது.

நல்லவை ஆவதும் பெண்ணாலே தீயவை அழிவதும் பெண்ணாலே என்பது தான் சரியான அா்த்தமாகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here