இந்தியாவின் பி.எஸ்.எல்.வி. சி-51 ராக்கெட்

-இன்று காலை விண்ணில் பாய்கிறது!

19 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லும் பி.எஸ்.எல்.வி. சி51 ராக்கெட் இன்று காலை விண்ணில் பாய்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here