இன்று உலகக் கடல் நாள்: ஜூன் 8

உலகக் கடல் நாள் (World Ocean Day) ஒவ்வோர் ஆண்டும் சூன் 8  ஆம் நாள் அனுசரிக்கபடுகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here