தித்திக்கும் தமிழ் – எத்திக்கும் புகழ்

                                        (ஒரு வேளை;

தமது 

தமது

தமது

தமது

தமது 

      தமது ஒரு வேளை!

தமது 

தமது

 

தமது

          தமது

தமது

         தமது

தமது

          தமது.

தமிழன் தமிழன் மறந்தாலோ – அத்

   தமது

 

வீ.கா. அருண்மொழித்தே வன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here