இந்தியாவின் முதல் தேசியப் பூங்கா நிறுவப்பட்ட நாள்: 1-4-1936

ஜிம் கார்பெட் தேசியப் பூங்கா (Jim Corbett National Park) இந்தியாவின் முதல் தேசியப் பூங்கா ஆகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here